آموزش انگلیسی: زمان حال ساده در زبان انگلیسی - The Present Simple tense in English

آموزش انگلیسی: زمان حال ساده در زبان انگلیسی - The Present Simple tense in English
3.89 از 5 بوسیله 1755 رای
از زمان حال ساده (I go, He goes, etc.) برای صحبت کردن درباره ی حقایق، چیزهایی که همیشه صحت دارند، یا برای عادات و روتین ها استفاده کنید.

زمان حال ساده در زبان انگلیسی - The Present Simple tense in English

 

از زمان حال ساده (I go, He goes, etc.) برای صحبت کردن درباره ی حقایق، چیزهایی که همیشه صحت دارند، یا برای عادات و روتین ها استفاده کنید.

 

برای مثال:

In England it often snows in winter. (a fact) در انگلستان معمولاً در زمستان برف می بارد. (یک حقیقت)
I live in London (true – I don't change my house every day)من در لندن زندگی می کنم. (من هرروز محل زندگی ام را عوض نمی کنم.)
John eats eggs for breakfast (routine or habit) جان برای صبحانه تخم مرغ می خورد. (روتین یا عادت)

چطور در انگلیسی فعل حال ساده بسازیم؟

برای ضمایر I, You, We, They از مصدر فعل استفاده می کنیم. برای HE, She, It به انتهای فعل s, es, ies اضافه می کنیم.

I play tennis من تنیس بازی می کنم.
You play tennis تو تنیس بازی می کنی.
He/She plays tennis او تنیس بازی می کند.
We play tennis ما تنیس بازی می کنیم.
They play tennis آن ها تنیس بازی می کنند.

به انتهای فعل هایی که به –ss, -sh, -ch, -tch ختم می شوند، es اضافه کنید.

I kiss / He kisses من می بوسم / او می بوسد
I wish / She wishes من آرزو می کنم / او آرزو می کند
I watch / It watches من تماشا می کنم / او تماشا می کند
I touch / She touches من لمس می کنم / او لمس می کند
I study / She studies من درس می خوانم / او درس می خواند

(The y changes to ies for verbs that end in 'consonant + y')

در فعل هایی که به صامت+Y ختم می شوند، y به ies تغییرشکل می دهد. (Study, Studies)

در فعل حال ساده ی انگلیسی (بجز فعل to be و افعال Modal) برای ایجاد پرسش یا فعل منفی، به یک فعل کمکی نیاز دارید. این فعل کمکی برای حالت پرسشی do/does و برای حالت منفی don't/doesn't است.

 

فعل زمان حال ساده ی منفی در انگلیسی

برای ایجاد فعل منفی از فعل کمکی don't برای ضمایر I, you, we, they، و از فعل کمکی doesn't برای ضمایر he, she, it استفاده کنید و پس از آن مصدر فعل اصلی را بیاورید.

برای مثال:

I don't live here                       من اینجا زندگی نمی کنم
You don't live here                   تو اینجا زندگی نمی کنی                   
She doesn't live here               او اینجا زندگی نمی کند
We don't live here                    ما اینجا زندگی نمی کنیم
They don't live here                 آن ها اینجا زندگی نمی کنند

فعل live در همه ی جمله های بالا، در شکل مصدر بکار رفته است.

 

شکل پرسشی زمان حال ساده ی انگلیسی

برای پرسیدن سوال، از Do/Does به عنوان فعل کمکی استفاده کنید. از Do برای ضمایر I, you, we, they و از فعل کمکی Does برای ضمایر he, she, it استفاده کنید.

ترتیب اجزای جمله در پرسش حال ساده اینطور است:

Question word (optional) – auxiliary – subject – verb

برای مثال:

Where do you live?                                           تو کجا زندگی می کنی؟
What does he do?                                             او چکار می کند؟
What does this computer program do?                  این برنامه ی کامپیوتری چکار می کند؟
Why do they argue all the time?                          چرا آن ها دائماً بحث می کنند؟
Do you like tennis?                                           آیا تنیس دوست داری؟

در پرسش آخر کلمات پرسشی what, why, where وجود نداشتند، درنتیجه پرسش با فعل کمکی Do شروع شد.

فعلی که بعد از فعل کمکی می آید حالت مصدری دارد.

 

پاسخ های کوتاه به انگلیسی

شما می توانید سوال هایی که با Do…? یا Does…? شروع می شوند را با یک پاسخ کوتاه پاسخ بدهید. در پاسخ خود از do/don't یا does/doesn't استفاده کنید، نه از مصدر فعل.

مثال:

Do I sign here? Yes, you do / No you don't.
Do you work here? Yes I do / No I don't.
Does she speak Spanish? Yes she does / No she doesn't.
Do we take this train? Yes, we do / No we don't.
Do they do their homework? Yes, they do No they don't.

اشتباهات رایج در استفاده از فعل زمان حال ساده ی انگلیسی

سعی کنید هنگام استفاده از فعل حال ساده ی انگلیسی این اشتباهات را انجام ندهید.

 

حالت مثبت

He live in London. (Correct: He lives in London.)
He does live in London. (Correct: He lives in London)

حالت پرسشی

He does live in London? (Correct: Does he live in London?)
Does live he in London? (Correct: Does he live in London?)

حالت منفی

He don't live in London. (Correct: He doesn't live in London.)
He doesn't lives in London. (Correct: He doesn't live in London.)

تمرین

جای خالی را با یکی از گزینه ها پر کرده، و سپس پاسخ خود را از پایین صفحه چک کنید.

  1. __ he live here? (Don't – Do – Does)
  2. No, he __ (don't – doesn't – doesn't live)
  3. __ you like classical music? (Do – Does – Doesn't)
  4. Yes, I __ (likes – does – do)
  5. She __ work here now. (don't – do – doesn't)
  6. They __ like restaurants. (do – doesn't – don't)
  7. __ they often go on holiday? (Do – Doesn't – Does)
  8. __ it often rain in the UK? (Do – Does – Don't)
  9. Yes, it __ (does rain – rains – does)
  10. I __ like watching football on the TV. (do – does – don't)

 

پاسخ ها:

1. Does 2. Doesn't 3. Do 4. do 5. doesn't 6. don't 7. Do 8. Does 9. does 10. don't

 

 

با عضویت در کانال رسمی گروه زبان اهورا از آخرین مطالب در سریع‌ترین زمان مطلع شوید

 

نظرات خود را بیان کنید

مصطفی محمدی

مرضیه خانم سلام در رابطه با اشیا جمع در زمان حال ساده از do استفاده میکنیم یا does چرا؟ با تشکر فراوان

  10 4 ارسال پاسخ

لطفا منتظر بمانید

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...